Pravica do dedovanja premoženja, pridobljenega v času zunajzakonske skupnosti

Vrhovno sodišče RS, sodba II Ips 699/2004, z 15.12.2005, Pravica do dedovanja premoženja, pridobljenega v času zunajzakonske skupnosti.

Preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti

Višje sodišče v Ljubljani, VSL sklep III Cp 1243/2009, z dne 27.05.2009

Uveljavitev pravice na skupnem premoženju po pravmomočnosti sklepa o dedovanju

Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, je njuno skupno premoženje (drugi odstavek 51. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). To pomeni, da lahko v konkretnem primeru tudi tožnica, ki je sodelovala v zapuščinskem postopku, po pravnomočnosti sklepa o dedovanju uveljavlja svojo lastninsko pravico na delu premoženja, ki je formalno pripadal zapustniku, dejansko pa ni spadal v zapuščino, torej na delu, ki ji pripada na skupnem premoženju.

Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za določene kategorije motornih vozil

V praksi se pojavljajo težave, kadar storilec v primeru vložitve predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja priloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po določbah Zakona o voznikih (ZVoz-1), iz katerega izhaja, da je storilec telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorij AM, B, B1 in G, pri čemer pa je trajno ali začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornega vozila kategorije C.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Primer dejanskega stanja v postopku o prekršku

IZ PRAKSE: Veljavnost in konvalidacija ustne darilne pogodbe pri prometu z nepremičninami

Vrhovno sodišče R Slovenije: sodba in sklep opr. št. II Ips 53/2010, z dne 18. 10. 2012

JEDRO:
Prepustitev posesti na podarjeni nepremičnini, način njenega izvajanja in druge okoliščine utemeljujejo sklep, da je bila darilna pogodba v konkretnem primeru pretežno realizirana, zato je kljub pomanjkljivi obliki veljavna in za darovalkino pravno naslednico zavezujoča.

Pages


Fatal error: Class 'FormBuilderFormBase' not found in /home/kutnjak/domains/odvetnik-kutnjak.si/public_html/modules/form_builder/form_builder.module on line 424