Ustavno sodišče

Subscribe to Ustavno sodišče feed
Ustavno sodišče Republike Slovenije - Novice
Updated: 2 hours 20 min ago

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-78/16, Up-384/16 z dne 5. 6. 2019

Fri, 07/19/2019 - 01:00
Pritožnica je z ustavno pritožbo izpodbijala odločitev Vrhovnega sodišča o zavrnitvi revizije zoper sodbo Upravnega sodišča, s katero je to sodišče zavrnilo njeno tožbo zoper odločbi predsednika Višjega sodišča v Ljubljani in podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi z odločbama Sodnega sveta. Predmet tožbe v upravnem sporu je bil del odločitve obeh prvostopenjskih odločb, ki se nanaša na pritožničino uvrstitev v plačni razred ter na obračunavanje in izplačevanje plače v skladu s tem plačnim razredom, potem ko je bila pritožnica ponovno izvoljena v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice ter je ponovno nastopila sodniško službo. Vrhovno sodišče se je strinjalo z odločitvijo in obrazložitvijo Upravnega sodišča, ki je zavzelo stališče, da je glede na 45. člen Zakona o sodniški službi pravilna uvrstitev pritožnice v izhodiščni plačni razred, saj gre za uvrstitev v plačni razred ob nastopu sodniške službe po izvolitvi, višji plačni razred pa lahko sodnik pridobi le z napredovanjem.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-6/17 z dne 20. 6. 2019

Thu, 07/18/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). Navedena zakona sta po mnenju predlagatelja v neskladju s 23. in 25. členom Ustave, ker ne določata ustreznih pristojnosti, postopkov in pooblastil sodišču, da v upravnem sporu presoja in odloči o veljavnosti prostorskih aktov ter naloži odpravo morebiti ugotovljene protiustavnosti in nezakonitosti prostorskega akta pristojnemu organu, da bi se s tem zagotovilo učinkovito varstvo lastnikov nepremičnin. Ustavno sodišče je presojo zatrjevane protiustavne pravne praznine omejilo na vprašanje sodnega varstva lastnikov nepremičnin zoper občinske prostorske načrte v delu, v katerem ti spreminjajo obstoječo namensko rabo njihovih zemljišč iz zazidljivih v nezazidljiva. Ker gre pri tem po navedbah predlagatelja za vprašanje sodnega varstva zoper splošne pravne akte na področju prostorskega načrtovanja, je Ustavno sodišče ustavnost ureditve presojalo z vidika ZPNačrt. Odločilo je, da ZPNačrt ni bil v neskladju z Ustavo.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-152/17 z dne 4. 7. 2019

Wed, 07/17/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, z delno odločbo št. U-I-152/17 z dne 4. 7. 2019 razveljavilo četrti odstavek 113. člena, 32. točko drugega odstavka 123. člena, 32. točko 125. člena in dvaindvajseto alinejo prvega odstavka 128. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17).

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1212/18 z dne 5. 6. 2019

Wed, 07/03/2019 - 01:00
Sodišče je pritožnika, zagovornika v kazenskem postopku, kaznovalo z denarno kaznijo v znesku 1.500 EUR zaradi očitne zlorabe procesne pravice z namenom zavlačevanja postopka. Presodilo je namreč, da je pritožnik s tem, ko vse do 12. 3. 2018 ni dvignil vabila na glavno obravnavo, razpisano za 9. 3. 2018 in 12. 3. 2018, čeprav je bil o prispelem pismu obveščen že 5. 3. 2018 in je v času od 5. 3. 2018 do 9. 3. 2018 prevzemal sodno pošto v drugih zadevah, zlorabil svojo pravico prevzeti pisanje v roku iz 119. člena ZKP, in sicer z namenom zavlačevanja kazenskega postopka.  

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1212/18 z dne 5. 6. 2019

Wed, 07/03/2019 - 01:00
Sodišče je pritožnika, zagovornika v kazenskem postopku, kaznovalo z denarno kaznijo v znesku 1.500 EUR zaradi očitne zlorabe procesne pravice z namenom zavlačevanja postopka. Presodilo je namreč, da je pritožnik s tem, ko vse do 12. 3. 2018 ni dvignil vabila na glavno obravnavo, razpisano za 9. 3. 2018 in 12. 3. 2018, čeprav je bil o prispelem pismu obveščen že 5. 3. 2018 in je v času od 5. 3. 2018 do 9. 3. 2018 prevzemal sodno pošto v drugih zadevah, zlorabil svojo pravico prevzeti pisanje v roku iz 119. člena ZKP, in sicer z namenom zavlačevanja kazenskega postopka.  

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-477/18, Up-93/18 z dne 23. 5. 2019

Tue, 07/02/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodno odločbo, izdano v nepravdnem postopku, s katero je bil odrejen sprejem osebe v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda brez njene privolitve. Pridržana oseba je v ustavni pritožbi med drugim zatrjevala kršitev pravic iz 19. in 21. člena Ustave zaradi namestitve v zavod, ki je prezaseden. Hkrati s sprejemom ustavne pritožbe v obravnavo je Ustavno sodišče sklenilo, da začne postopek za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (v nadaljevanju ZDZdr).  

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-135/19, U-I-37/19 z dne 5. 6. 2019

Tue, 07/02/2019 - 01:00
Pritožnik je z ustavno pritožbo izpodbijal odločitev Upravnega sodišča o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju Mestni svet), s katero je ta zavrnil njegovo pritožbo zoper sklep Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. Upravno sodišče je v pritožnikovi pritožbi prepoznalo pet zatrjevanih nepravilnosti v zvezi z lokalnimi volitvami v Mestni občini Ljubljana za župana, Mestni svet in svete četrtnih skupnosti, ter zavrnilo vse pritožnikove očitke, razen delno očitka o porabi proračunskih sredstev za volilno kampanjo. V okviru te nepravilnosti je Upravno sodišče odgovore župana na tri vprašanja od petih, ki jih je ta podal v intervjuju v oktobrski številki glasila Ljubljana, štelo kot volilno propagando. Presodilo je, da ugotovljena nepravilnost – upoštevaje volilne izide (županova lista je prejela 23 mandatov, druga najbolje uvrščena 10, pritožnikova lista pa nobenega) – ni takšna, da bi lahko vplivala na volilni izid. Po presoji Upravnega sodišča ugotovljena nepravilnost tudi po kakovosti ni bila takšna, da bi prizadela objektivno poštenost volilnega postopka oziroma da bi zaradi nje razumen človek podvomil o poštenosti volilnega izida.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-349/14 z dne 16. 5. 2019

Tue, 07/02/2019 - 01:00
Pritožniki (novinarka, glavni in odgovorni urednik pri odgovorni pravni osebi ter odgovorna pravna oseba) so bili z odločbo prekrškovnega organa – Informacijskega pooblaščenca – spoznani za odgovorne dveh prekrškov po ZVOP-1. Prekrška sta jim bila očitana v zvezi z nezakonito (brez podlage v zakonu ali osebne privolitve posameznikov) objavo podatkov o komunikaciji med novinarjem in sodnikom, pri čemer sta bila objavljena tudi naslova njune elektronske pošte. Zahtevo za sodno varstvo, ki so jo pritožniki vložili zoper odločbo prekrškovnega organa, je Okrajno sodišče zavrnilo.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-55/16, št. U-I-196/16 z dne 13. 6. 2019

Mon, 07/01/2019 - 01:00
Svet delavcev NLB, d. d., Ljubljana, in Sindikat Nove ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, sta s pobudo oziroma zahtevo izpodbijala četrti odstavek 33. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2), ki je izključil sodelovanje delavcev pri upravljanju bank preko organov upravljanja (uprave in nadzornega sveta). Zatrjevala sta, da je izpodbijana ureditev v neskladju s pravico do sodelovanja delavcev pri upravljanju v gospodarskih organizacijah iz 75. člena Ustave. Zatrjevala sta tudi njeno neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker naj bi bili sveti delavcev in zaposleni v bankah brez razumnega in stvarnega razloga postavljeni v neenakopraven položaj v primerjavi z zaposlenimi v drugih gospodarskih družbah.

Ustavno sodišče je izvolilo novega podpredsednika

Thu, 06/20/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je na 14. upravni seji 20. 6. 2019 izvolilo ustavnega sodnika dr. Mateja Accetta za novega podpredsednika Ustavnega sodišča. Funkcijo bo nastopil 28. septembra 2019.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1298/18 z dne 9. 5. 2019

Tue, 06/18/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, vloženi zoper odredbo o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi. Pritožnik je v ustavni pritožbi uveljavljal, da se zaradi njegovega dolga v višini okoli 20.000,00 EUR prodaja nepremično premoženje, ki je njegovi družini potrebno za preživetje.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1298/18 z dne9. 5. 2019

Tue, 06/18/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, vloženi zoper odredbo o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi. Pritožnik je v ustavni pritožbi uveljavljal, da se zaradi njegovega dolga v višini okoli 20.000,00 EUR prodaja nepremično premoženje, ki je njegovi družini potrebno za preživetje.

Ob sumu poskusa umora sodnice Daniele Ružič

Mon, 06/17/2019 - 01:00
Napada na sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru, Danielo Ružič, nismo dolžni le ostro obsoditi, opozoriti moramo, da je sodstvo hrbtenica delovanja pravnega sistema in demokratičnosti družbe.

Ob sumu poskusa umora sodnice Daniele Ružič

Sun, 06/16/2019 - 01:00
Napad na sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru, Danielo Ružič, ni treba le ostro obsoditi, opozoriti je treba, da je je sodstvo hrbtenica delovanja pravnega sistema in demokratičnosti družbe. Napadi na sodnike zato niso samo nesprejemljivi z vidika žrtve in njenih najbližjih, ampak družbe kot celote.

Ob sumu poskusa umora sodnice Daniele Ružič

Sun, 06/16/2019 - 01:00
Napad na sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru, Danielo Ružič, ni treba le ostro obsoditi, opozoriti je treba, da je je sodstvo hrbtenica delovanja pravnega sistema in demokratičnosti družbe.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1298/18 z dne9. 5. 2019

Thu, 06/13/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, vloženi zoper odredbo o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi. Pritožnik je v ustavni pritožbi uveljavljal, da se zaradi njegovega dolga v višini okoli 20.000,00 EUR prodaja nepremično premoženje, ki je njegovi družini potrebno za preživetje.

Delovno srečanje Ustavnega sodišča Republike Hrvaške in Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Thu, 06/06/2019 - 01:00
Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rajka Kneza, je v četrtek, 6. junija 2019, delegacija Ustavnega sodišča Republike Hrvaške prišla na vsakoletno delovno srečanje s svojimi slovenskimi kolegi. Delegacijo Ustavnega sodišča Republike Hrvaške vodi predsednik dr. Miroslav Šeparović.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-393/18 z dne 25. 4. 2019

Thu, 06/06/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Občinskega sveta Občine Braslovče in Občinskega sveta Občine Polzela za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (v nadaljevanju Uredba). Odločilo je, da Uredba ni v neskladju z Ustavo. Zahtevo Občine Šmartno ob Paki je Ustavno sodišče zavrglo, ker ni vsebovala podpisa vložnika.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-393/18 z dne 25. 4. 2019

Wed, 06/05/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Občinskega sveta Občine Braslovče in Občinskega sveta Občine Polzela za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (v nadaljevanju Uredba). Odločilo je, da Uredba ni v neskladju z Ustavo. Zahtevo Občine Šmartno ob Paki je Ustavno sodišče zavrglo, ker ni vsebovala podpisa vložnika.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-564/16 z dne 9. 5. 2019

Tue, 05/28/2019 - 01:00
Okrožno sodišče v Kopru je odločalo o podaljšanju začasnega zavarovanja zahtevkov za odvzem premoženjske koristi, odrejenega zoper štiri pritožnike. Sodišče je pritožnikom določilo tridnevni rok, v katerem se lahko izjavijo o predlogu tožilstva za podaljšanje začasnega zavarovanja, nato pa je še pred potekom roka za odgovor in še preden je prejelo odgovore, ugodilo predlogu tožilstva in izdalo sklep, s katerim je podaljšalo začasno zavarovanje. Višje sodišče je v ravnanju sodišča prve stopnje sicer prepoznalo kršitev določb ZKP, a jo je upravičevalo s tem, da se je v dani zadevi iztekal rok, do katerega je bilo odrejeno začasno zavarovanje, zaradi česar naj bi bilo sodišče primorano hitro odločiti.

Pages