Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za določene kategorije motornih vozil

V praksi se pojavljajo težave, kadar storilec v primeru vložitve predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja priloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po določbah Zakona o voznikih (ZVoz-1), iz katerega izhaja, da je storilec telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorij AM, B, B1 in G, pri čemer pa je trajno ali začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornega vozila kategorije C.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Primer dejanskega stanja v postopku o prekršku

Storilec je bil v rednem sodnem postopku o prekršku s sodbo sodišča spoznan za odgovornega storitve prekrška po 4. točki petega odstavka 105. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ker je določenega dne z osebnim avtomobilom v cestnem prometu vozil pod vplivom alkohola, zaradi česar mu je sodišče izreklo globo 1.200 evrov in stransko sankcijo 18 kazenskih točk za prekršek, storjen z motornim vozilom kategorije B. Po pravnomočnosti sodbe je sodišče na podlagi tretjega odstavka 207. člena ZP-1 prejelo obvestilo Ministrstva za pravosodje, direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, sektorja za izvrševanje kazenskih sankcij, oddelka za kazenskopravne evidence, ki vodi evidenco kazenskih točk, da je storilec dosegel 18 kazenskih točk, na podlagi česar mu je sodišče s sklepom izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, ki so bile vpisane v njegovem vozniškem dovoljenju na dan, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel 18 kazenskih točk.

Po tretjem odstavku 22. člena Zakona o prekrških (ZP-1) sodišče storilcu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če v času dveh letdoseže ali preseže 18 kazenskih točk, in sicer za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel vozniško dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.

Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Deveti odstavek 22. člena ZP-1 omogoča, da se lahko izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja odloži pod pogoji in po postopku, določenimi v ZP-1 in Zakonu o voznikih (ZVoz-1).

Postopek odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ZP-1 ureja v členih 202.d, 202.e in 202.f. Po prvem odstavku 202.d člena ZP-1sme sodišče odložiti izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja pod pogojem, da storilec v času, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od štiriindvajset mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška, in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi ZVoz-1. Takšen predlog za odložitev, ki zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko storilec vloži v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Po tretjem odstavku 202.d člena ZP-1 mora storilec predlogu za odložitev priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po ZVoz-1, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, sicer sodišče predlog za odložitev zavrže.

Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče na podlagi sedmega odstavka 202.d člena ZP-1 upošteva osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da bo izpolnil obveznosti po ZVoz-1.
Preden sodišče začne vsebinsko presojati storilčev predlog in vse pomembne okoliščine primera, je vezano na to, da storilec predloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu (v nadaljevanju zdravniško spričevalo). Zdravniško spričevalo izda pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti.
V petem odstavku 202.d člena ZP-1 je določeno, da če iz zdravniškega spričevala izhaja, da je storilec trajno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, se predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zavrže.

Nadaljevanje članka: Mojca Curk: Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za določene kategorije motornih vozil, ali na portalu Pravna praksa, 2017, št. 27.

Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za določene kategorije motornih vozil | Odvetnik Jurij Kutnjak

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kutnjak/public_html/includes/common.inc:2754) in drupal_send_headers() (line 1232 of /home/kutnjak/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://www.odvetnik-kutnjak.si/node/177 [7] => [8] => 44.211.84.185 [9] => 1685432087 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /home/kutnjak/public_html/modules/dblog/dblog.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 16235976476475a71759f607.90408206 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/kutnjak/public_html/includes/lock.inc).