Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovor

VSM sklep I Cp 1316/2016, z 20. 01. 2017

Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovora.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom o dedovanju za dedinji po pokojni M.N., umrli 25. 7. 2015, razglasilo njeni hčerki N.S. in S.D., vsako do ½ zapuščine. Ugotovilo je tudi obseg zapuščine, nakar sta dedinji sklenili dedni dogovor o razdelitvi zapuščine. V njem sta se dedinji (med drugim) dogovorili, da N.S. v celoti prevzame dve nepremičnini, S.D. pa izplača 25.000,00 EUR do 31. 12. 2017 in 20.000,00 EUR do 30. 6. 2018. S.D. je izjavila, da ne želi, da se njena dedna terjatev vknjiži v zemljiško knjigo. 

2. Zoper sklep o dedovanju se je pritožila S.D.. V pritožbi navaja, da zapis v dednem dogovoru, o neuveljavljanju zavarovanja dedne terjatve v obliki hipoteke na nepremičninah, ki ju je prevzela dedinja N.S., ne ustreza njeni volji. V kolikor do zavarovanja s hipoteko ne pride, smatra da do dednega dogovora ni prišlo. Predlaga vpis prepovedi odtujitve premoženja do zaključka zapuščinskega postopka in zavarovanje terjatve 45.000,00 EUR s hipoteko na nepremičnini parc. št. 2448/1 ter 2448/2 k.o. P.. 

3. Pritožba ni dovoljena.

4. Dedinja S.D. ne nasprotuje sklepu o dedovanju, to je ugotovitvi sodišča prve stopnje, da sta dedinji S.D. in N.S. vsaka do ½ ter kaj spada v zapuščino. To je vsebina sklepa o dedovanju (odločitev sodišča) v smislu prvega odstavka 214. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD). 

5. Če v zapuščinskem postopku vsi dediči sporazumno predložijo delitev in način delitve, navede sodišče tak sporazum v sklepu o dedovanju (tretji odstavek 214. člena ZD), vendar to ni odločitev sodišča (sklep o dedovanju), pač pa dogovor dedičev (pogodba, sodna poravnava). Dediči lahko s pritožbo izpodbijajo sklep o dedovanju, ne pa dednega dogovora. V kolikor dedni dogovor ne ustreza njihovi pravi volji, ga lahko izpodbijajo (tudi delno) s tožbo za razveljavitev sodne poravnave po 392. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), za katero je določen rok iz prvega ter drugega odstavka 393. člena ZPP.

6. Pritožbo zoper sklep o dedovanju, s katero je dedinja S.D. nasprotovala vsebini dednega dogovora, je pritožbeno sodišče iz gornjih razlogov zavrglo kot nedopustno, v skladu z določbami 1. točke 365. člena ZPP, v zvezi s 163. členom ZD.