Čeprav sem lastnik nepremičnine, sem izgubil spor zaradi motenja posesti? Zakaj? Kaj lahko storim?

V primeru, da med dvema ali več posamezniki nastane spor glede njihovih upravičenj do stvari, lahko vsakdo izmed njih zahteva, da sodišče ugotovi obstoj njegove pravice in drugim prepove oviranje te pravice ali vrnitev stvari. Reševanje takšnih postopkov pa je praviloma dolgotrajno, zato je zakonodajalec predvidel tudi hitrejši postopek oziroma spor zaradi motenja posesti.

Ker je smisel postopka zaradi motenja posesti ravno v njegovi hitrosti, sodišče ne presoja primera celovito, pač pa ugotavlja le, kakšno je bilo zadnje stanje mirne posesti in takšno stanje tudi zavaruje. Takšna ureditev pa seveda ni dokončna in velja le do takrat, dokler sodišče ne odloči tudi o pravicah prizadetih posameznikov.

Seveda se spor zaradi motenja posesti lahko sproži tudi brez tega, da bi hkrati tekel spor o pravicah. V tem primeru mora spor o pravicah sprožiti tista stranka, ki z izidom spora zaradi motenja posestni ni zadovoljna.

Glede na povedano lahko torej zaključimo, da s tem, ko je sodišče odločilo v sporu zaradi motenja posestni, ni hkrati odločilo, da do posestni niste upravičeni, pač pa le, do boste morali sprožiti (dolgotrajnejši) postopek za ugotavljanje pravic. Seveda po morate do izida tega postopka sklep o motenju posesti spoštovati.