Ustavno sodišče: Tretji odstavek 396. člena Zakona o pravdnem postopk, kolikor se nanaša na primere iz 9. točke 394. člena Zakona o pravdnem postopku, je v neskladju z U

Številka: U-I-391/18-16

Datum: 14. 11. 2019

Preužitkarska pogodba - smrt prevzemnika - dedovanje prevzemnikovih obveznosti - argument teleološke redukcije - analogna uporaba pravil, ki veljajo za pogodbo o dosmrtnem preživljanju

JEDRO

Ker uporaba splošnega pravila o dedovanju pogodbenih obveznosti vzpostavlja ustrezno ravnotežje med položajema strank preužitkarske pogodbe v primeru prevzemnikove smrti, analogna uporaba pravil, ki veljajo za pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pa bi pomenila vse prej kot zanemarljivo omejitev lastninske pravice prevzemnikovih dedičev in neutemeljeno neuravnotesženost pogodbe v korist preužitkarja, ni razlogov za sklep, da za primer smrti prevzemnika med izvrševanjem preužitkarske pogodbe ne velja 359. člen ZOR in da gre zato za prikrito pravno praznino.

Izrek

Dedovanje - ugotovitev vrednosti zapuščine - dovoljenost pritožbe - sklep o razveljavitvi sklepa o dedovanju - izvedba glavne obravnave pred sodiščem druge stopnje - stroški strank s prihodom na sodišče

Jedro

Pritožba po 357.a členu ZPP je dovoljeno pravno sredstvo tudi zoper sklep, s katerim sodišče druge stopnje razveljavi sklep o dedovanju in vrne zadevo sodišču prve stopnje.

US začasno prepovedalo hišne preiskave v nenavzočnosti

Ljubljana, 28. oktobra (STA) - Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo tudi izvrševanje dela 216. člena zakona o kazenskem postopku, ki omogoča pregledovanje zasebnih prostorov brez navzočnosti osebe, katere stanovanje se preiskuje, oz. brez navzočnosti njenega zastopnika. Z izvrševanjem določbe bi lahko nastale težko popravljive posledice, meni sodišče.

Ustavno sodišče - odprava omejitve odloga izvršbe pri izpraznitvi in izročitvi nepremičnine, ki je dolžnikov dom

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-171/16, Up-793/16 z dne 11. 7. 2019 (https://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-17116-up-79316-z-dne-11-7-2019/) odpravilo omejitev odloga izvršbe doma zaradi posebno upravičenih razlogov. Ustavno sodišče je razveljavilo drugi odstavek 71. člena zakona o izvršbi in zavarovanju, v kolikor se uporablja v primerih, ko gre za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine, ki je dolžnikov dom.

Pages

Subscribe to Odvetnik Jurij Kutnjak RSS