Davčna obravnava daril po ZDDD

Pri obdavčitvi daril, ki jih prejmejo fizične osebe, je ključnega pomena, kdo je darovalec in obdarjenec, ter vrednost darila. Obdarjenec je lahko zavezanec za dohodnino ali za davek na dediščine in darila.

Če fizična oseba obdari drugo fizično osebo in je predmet darila premičnina, se darilo obdavči le v višini nad določenim zneskom (5.000,00 EUR), razen pri nepremičninah (darila, prejeta od istega darovalca v 12. mesecih, se seštevajo). Obdarjencu pri prejetem darilu v denarju do določene višine, ni potrebno vložiti napovedi za odmero davka. V ostalih primerih mora obdarjenec v 15. dneh po prejemu darila, pri FURS vložiti napoved za odmero davka od prejetega darila. Davčne stopnje so različne glede na dedni red. 

Darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oz. ob dejanskem sprejemu darila. Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti pa nastane davčna obveznost na dan smrti preživljanca oz. na dan smrti darovalca.

FURS izda odmerno odločbo v roku 30. dni od dneva vložitve napovedi zavezanca. Zavezanec mora plačati davek v 30. dneh od vročitve odmerne odločbe.

Katere osebe so oproščene plačila davka na darilo?

Davka na dediščine in darila po Zakonu o davku na dediščine in darila ne plača:

  • dedič ali obdarjenec prvega dednega reda; 
  • zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ki so po zakonu izenačeni z dediči ali obdarjenci iz prvega dednega reda 
  • pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za darilo oziroma dediščino, ki je namenjena opravljanju take dejavnosti pravne osebe.

 

Tudi v omenjenih primerih oprostitve je potrebno vložiti davčno napoved.

Brez dokaza, da je plačan davek oz. da obstojijo zakonsko določeni razlogi, zaradi katerih ni treba obračunati davka ali da darilna pogodba ni predmet odmere, ni mogoče pri notarju overiti podpisov na pogodbi.

Pri pogodbah, ki se obdavčujejo z davkom na darilo, velja, da je zavezanec za davek obdarjenec, vendar je pomembno vedeti, da se pri darovalcu nepremičnine (fizični osebi), ki je pridobil nepremičnino po 01. 01. 2002, ugotavlja tudi dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine po določbah zakona o dohodnini. Navedeno velja za običajne darilne pogodbe, ne pa za pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe za darilo za primer smrti. Ker gre pri darilnih pogodbah praviloma za pogodbe, ko darujejo starši nepremičnine otrokom ali pa zakonci partnerju, zakon o dohodnini za te zavezance omogoča tudi odlog ugotavljanja davčne obveznosti. 

Druge oprostitve plačila davka na dediščine in darila

Davka na dediščine in darila po drugih specialnih zakonih ne plača:

  • dedič ali obdarjenec, ki se po določbah zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, šteje za kmeta, če podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče. 
  • dedič ali obdarjenec – prevzemnik kmetijskega gospodarstva, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dedovanje kmetijskih gospodarstev šteje za zaščiteno kmetijo, pa tudi v primerih, ko dedič ali obdarjenec – kmet podeduje ali dobi v dar celo kmetijo. 
  • dedič ali obdarjenec, če gre za darilo ali dediščino, ki ima status kulturnega spomenika, pod pogojem, da podarjenega ali podedovanega kulturnega spomenika ne odtuji pred potekom 10 let in pod pogojem, da je kulturni spomenik dostopen za javnost ali da je namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti, 
  • davčni zavezanec, ki podeduje ali dobi v dar prejeto premoženje in ga brez povračila odstopi državi, občini ali pravnim osebam zasebnega prava, ustanovljenim na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene ipd. dejavnosti, če je premoženje namenjeno izključno za nepridobitne namene prejemnika. Davek, plačan pred odstopom dediščine ali darila, se vrne, če je bil odstop izvršen v šestih mesecih po sprejemu dediščine ali darila. 

 

Za posvet in sestanek v zvezi z zastopanjem v davčnem postopku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si

Back to top