Delovno in socialno pravo

Delovno in socialno pravo – odvetniške storitve na področju delovnih in socialnih razmerij v R Sloveniji

V nadaljevanju je pripravljena predstavitev vsebinskih sklopov, skupaj s tipičnimi vprašanji in informacijami o tem, katere odvetniške storitve vam lahko odvetnik Jurij Kutnjak ponudi v zvezi delovnimi in socialnimi razmerji. Odvetniško dejavnost pravnega svetovanja in zastopanja v zvezi delovnimi in socialnimi razmerji, opravlja odvetnik za stranke iz območja celotne Slovenije.

Za rezervacijo termina v zvezi v zvezi delovnimi in socialnimi razmerji pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravno svetovanje in sestava pogodb:

pogodba o zaposlitvi, individualna pogodba, postopek sklenitve in prenehanje delovnega razmerja, odpoved pogodbe o zaposlitvi, nezakonita odpoved, plačilo prikrajšanj pri plači in regresu za letni dopust, odpravnina, odškodninske odgovornost delodajalca; socialne pravice, pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje , stroški postopka idr.

Reševanje sporov:

  • zastopanje v postopku sklenitve in prenehanja delovnega razmerja:

postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, redna in izredna odpoved pogodbe, zagovor delavca v postopku odpovedi in zastopanje delodajalca v postopku odpovedi,

  •  zastopanje delavcev ali delodajalcev v delovnih sporih:

delovno sodišče, spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja, pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem, nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi, denarni zahtevki, nadomestilo plače, regres za letni dopust,

  • zastopanje zavarovancev v socialnih sporih:

delovno in socialno sodišče, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstveno zavarovanje, spori v zvezi z pokojninskim, invalidskim, zdravstvenim zavarovanje idr.

  • Drugo:

pravna mnenja, zastopanje pri drugih odvetniških opravilih v skladu s določili Zakon o odvetništvu. 

Roki za uveljavitev pravic iz delovnega razmerja!

Uveljavitev pravic iz delovnega razmerja je vezena na rok! Posledica zamude roka je lahko le zastaranje terjatve, lahko pa pomeni tudi izgubo pravice oz. prekluzijo. 

Pri vložitvi tožbe pri prenehanju delovnega razmerja (npr. odpoved pogodbe o zaposlitvi) mora delavec tožbo vložiti v roku 30 dni od vročitve odpovedi oziroma od dne, ko je delavec izvedel za kršitev. 

Ko gre za kršitve pravic s strani delodajalca (razen ko gre za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ali denarne zahtevke), mora delavec najprej od delodajalca pisno zahtevati, da v roku 8 dni odpravi kršitev. Če je delodajalec ne odpravi, ima delavec 30 dni časa, da vloži tožbo. Če gre za denarne terjatve (npr. izplačilo plače), pisna zahteva za odpravo kršitev za delodajalca ni potrebna, a tudi po preteku zastaralnega roka zastarajo.

Roki za uveljavitev pravic iz socialnega zavarovanja!

Tudi pri socialnih razmerjih je uveljavitev pravic oz. zahtevkov vezana na rok! 

Postopek, npr. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ je dvofazen. Zoper prvostopenjsko odločbo zavoda je v roku 15. dni dopustna pritožba o kateri na drugi stopnji odloča pristojno ministrstvo. 

Zoper odločbo ministrstva je praviloma dopustna tožba oz. socialni spor, tj. sodno varstvo. Rok za vložitev tožbe je 30. dni od prejema odločbe ministrstva. Če stranka zamudi rok, pravica do pritožbe ali tožbe ugasne.

Zastopanje z odvetnikom v delovnih sporih in v postopkih zoper ZPIZ in ZZZS idr.

Za vložitev tožbe v delovnem sporu ali pritožbe in tožbe v socialnem sporu zakon ne zahteva obveznega zastopanja po odvetniku, bo pa stranka težko sama, sploh uspešno, uveljavila svoje pravice.

Odvetnika lahko pooblastite za vložitev tožbe ali pritožbe, v delovnem in socialnem sporu. Stroške zastopanja določa Odvetniška tarifa, slednje vam na posvetu pojasni odvetnik.

Če delavec ali zavarovanec plačila stroškov zastopanja v postopku z odvetnikom finančno ne bi zmogel, lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč na pristojnem delovnem in socialnem sodišču, Služba za BPP. Lahko navede tudi izbranega odvetnika. Obrazec za prošnjo za odobritev brezplačne pravne pomoči je objavljen na spletni strani sodišča.

 

Za pravni posvet v zvezi v zvezi delovnimi in socialnimi sporom pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si

Pravni dokumenti

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje

Zakonodaja:

Sodna praksa:

Back to top