Mednarodna prodaja nepremičnin: pravila in pravna pomoč pri mednarodnih transakcijah

Kadar slovenski državljan proda nepremičnino, ki leži v tujini ali kadar tujec prodaja nepremičnino, ki leži v Sloveniji, je prodaja povezana z mednarodnimi elementi in vprašanje je, pravo katere države se za pogodbeno razmerje uporablja. Pravila urejajo predpisi mednarodnega zasebnega prava. 

Po splošnem pravilu, je praviloma potrebno uporabiti pravo države, kjer se nepremičnina nahaja oz. leži. Če je z prodajo oz. pravnim poslom povezano še pravo druge ali morebiti več držav, je potrebno pri sklenitvi posla upoštevati tudi pravo te države oz. držav (npr. pravo države prodajalčevega državljanstva v zvezi z njegovo poslovno sposobnostjo, zastopanjem ipd.). 

To velja tako za pravna pravila same prodaje (sklenitve prodajne pogodbe, postopka prodaja, vknjižbe v ustrezni register oz. zemljiško knjigo ipd.), kot tudi za davčnopravna vprašanja.

Kadar npr. slovenski državljan prodaja nepremičnino na Hrvaškem, je postopek prodaje sicer podoben postopku prodaje nepremičnine v Sloveniji, vendar z nekaj pomembnimi razlikami. Podobno kot po slovenski ureditvi, mora biti pogodba sklenjena v pisni obliki, podpis prodajalca na pogodbi oz. zemljiškoknjižnem dovolilu overjen, za pridobitev lastninske pravice je potrebna vknjižba kupca v zemljiško knjigo. A za razliko od slovenske ureditve, je po hrvaškem pravu zavezanec za plačilo davka na promet z nepremičninami kupec in kot v Sloveniji prodajalec. Različna je tudi davčna stopnja (3 % in ne 2% kot v Sloveniji). Prodajalec, ki je rezident Slovenije, je zavezan plačati dohodnino od dobička iz kapitala v Sloveniji. 

Pri prodaji ali nakupu nepremične v tujini je priporočljiva pravna pomoč tako odvetnika za pravo nepremičnin v državi, kjer se nepremičnina nahaja, kot odvetnika države kateremu stranka pripada (npr. katere državljan je, pravo države v kateri ima prebivališče ipd.). V izogib nepotrebnim pravnim zapletom pri prodaji ali nakupu nepremičnine z mednarodnim elementom, kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjak, ki bo poiskal za vas najprimernejšo rešitev.

Back to top