Pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku

Pomen in pogoji za veljavnost

V nasprotju z darilno pogodbo in tipično izročilno pogodbo nastane na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju med strankama dvostransko obligacijsko razmerje. Obe stranki sta hkrati dolžnik in upnik. 

Pogodbi morata biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa, sicer sta neveljavni. Osnutek pogodbe pripravi odvetnik in ga predloži v potrditev v obliki notarskega zapisa notarju.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je pogodba z določenimi dednopravnimi elementi in je aleatorična pogodba. To pomeni, da za preživljalca predstavlja določeno premoženjsko tveganje. Ob sklenitvi preživljalec ne ne ve, ali bo obveznost preživljanja, ki jo je prevzel z pogodbo, dejansko moral izpolniti, ali ne, v kakem obsegu (npr. kako dolgo bo moral preživljati preživljanca)?

Obseg dajatev in storitev se lahko bistveno spremenita glede na spremembe zdravstvenega stanja preživljanca. Na obseg pogodbenih obveznosti preživljalca lahko vplivajo tudi druge nepredvidljive okoliščine. Iz teh razlogov pri aleatorni pogodbi enakovrednost dajatev ni pomembna in pogodba v zapuščinskem postopku iz tega razloga neenakovrednosti dajatev ni mogoče izpodbijati. 

Z pogodbo o preužitku lastnik premoženja za čas svojega življenja prenese lastninsko pravico na celotnem ali na delu svojega premoženja na drugo osebo, ki ni nujno, da je sorodnik. Od nje si izgovori dosmrtno služnost stanovanja ter oskrbo, nego in pomoč v primeru bolezni in starostni onemoglosti. Pogodba se lahko šteje za odplačni pravni posel, ker prevzemnik z obveznostmi do preužitkarja »odplača« premoženje, ki ga dobi od njega. Premoženje ne gre v zapuščino po preužitkarju in njegovi dediči ne morejo iz tega premoženja zahtevati nujnega deleža.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je vsebinsko zelo podobna pogodbi o preužitku, s tem da prevzemnik (preživljalec) postane lastnik premoženja šele po smrti preživljalca.

Neveljavnost zaradi oškodovanja upnikov in prikrajšanja nujnih deležev

Niso redki primeri, ko pogodbeni stranki z pogodbo o preužitku ali pogodbo o dosmrtnem preživljanju ne zasledujeta izključno namena, kateremu sta pogodbi namenjeni, temveč tudi druge namene, ki so lahko nedopustni. 

To lahko npr. pogodbeni stranki storita zato, da bi preužitkar ostal brez rubljivega premoženja ali/in želje, da določenega nujnega dediča »izključi« iz dedovanja oz. mu popolnoma onemogoči dedovanje. 

Izpodbijanje pogodbe in dokazovanje nedopustnega namena pri pogodbi o preužitku ali dosmrtnem preživljanju, je izredno težavno in dolgotrajno početje, kar je lahko še dodatna motivacija za mešanje raznoraznih pogodbenih namenov.

Za podrobnejše informacije o pogodbi o dosmrtnem preživljanju in pogodb o preužitku preberite prispevke, ter vprašanja in odgovore v nadaljevanju.

Za rezervacijo termina v zvezi z pogodbo o dosmrtnem preživljanju in pogodbo o preužitku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti 

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje
oporoka, preklic oporoke, dedna izjava, odpoved dediščini, predlog za izdajo evropskega potrdila o dedovanju

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

Back to top