Prodaja in nakup stanovanja, hiše, zemljišča

Prodajna pogodba za nepremičnino v Sloveniji - določila, postopek vknjižbe v zemljiško knjigo in pridobitev lastninske pravice

Prodajna (tudi kupoprodajna pogodba) je vrsta odplačnega pravnega posla s katerim se prodajalec zaveže, da bo nepremičnino kupcu izročil tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zaveže, da bo prodajalcu v določenem roku plačal dogovorjeno kupnino. 

Prodajna pogodba za nepremičnino (stanovanja, hiše, zemljišča, kmetijskega zemljišča, garaže, solastniškega deleža itd.) predstavlja pravni naslov, tj. dogovor prodajalca in kupca, da sklepata prodajno pogodbo, vsebuje določilo o višini kupnine, roku plačila kupnine, izročitvi oz. prevzemu posesti ter druga določila. Sklenjena mora biti v pisni obliki, v določenih primerih celo v obliki notarskega zapisa (npr. pri prodaji po določilih Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES). 

Za preknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi (in s tem sploh pridobitev lastninske pravice) je nujno potrebno še zemljiškoknjižno dovolilo, ti. intabulacijska klavzula z notarsko overjenim podpisom prodajalca. V primeru, da je podpis prodajalca overil notar v tujini, pa tudi ti. apostile oz. potrditev resničnosti podpisa, ki jo opravi pristojni organ države izvora listine in se ne navezuje na vsebino same listine. Pogoj za overitev podpisa prodajalca je prijava oz. napoved za odmero davka in plačilo davka. Upoštevati je potrebno tudi morebitne zakonske in pogodbene omejitve pri prodaji, npr. predkupne upravičence (npr. občino, R Slovenijo) s prednostno pravico do nakupa pod istimi pogoji, zakonskem omejitve pri določenih vrstah nepremičnin ipd.

Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi prodajne (in darilne) pogodbe, je nujno potrebna vknjižba pridobitve lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

Pomembno je, da pogodbo pri nepremičninskih poslih sestavi pravni strokovnjak, zato sestavo pogodbe zaupajte odvetniku. S tem se boste izognili vsem nevarnostnim in tveganjem povezanih z nakupom ali prodajo nepremičnine in vpisom v zemljiško knjigo. Odvetnik za nepremičnine bo preveril pravno stanje nepremičnine, pridobil vso ustrezno dokumentacijo, ter pripravil osnutek prodajne ali druge pogodbe.

Back to top