Zapuščinski postopek: zastopanje po odvetniku

Zastopanje v zapuščinskem postopku – odvetniške storitve

Sodišče vodi zapuščinski postopek in udeležencem ne dajati pravnih nasvetov (npr. katere zahtevke lahko vložijo), zato morajo dediči sami vedeti, katere pravice lahko uveljavijo in kako?

Dediči in drugi udeleženci lahko v zapuščinskem postopku svoje zahtevke uveljavijo sami ali s pomočjo pravnega strokovnjaka, tj. odvetnika. 

Če dedič izpolnjuje pogoje za brezplačno pravno pomoč, mu lahko sodišče na njegov predlog dodeli izbranega odvetnika, ki ga bo zastopal v zapuščinskem postopku. Za obravnavo predloga za dodelitev brezplačne pravne pomoči je pristojno okrožno sodišče (ne zapuščinsko), praviloma okrožja, v katerem ima dedič prijavljeno prebivališče. 

Kaj lahko pričakujem v zapuščinskem postopku?

V zapuščinskem postopku uveljavljajo dediči, volilojemniki in druge osebe dednopravne in s temi povezane zahtevke. 

Sodišče v zapuščinskem postopku ugotavlja:

  • kdo so pokojnikovi dediči, 
  • katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino,
  • katere pravice iz zapuščine gredo dedičem, volilojemnikom in drugim osebam (npr. upnikom).

 

Sodišče uvede in vodi postopek po uradni dolžnosti takoj ko od matičarja oz. upravne enote prejme smrtovnico. Sodišče postopek začne in vodi samo, predlog dedičev ni potreben.

Postopek sodišče zaključi z izdajo sklepa o dedovanju, razen če ugotovi, da zapustnik ob smrti ni imel premoženja. V tem primeru postopek ustavi.

Udeleženci zapuščinskega postopka

Udeleženci zapuščinskega postopka so:

  • dediči, kot oporočni dediči (dedujejo na podlagi oporoke), zakoniti dediči (dedujejo na podlagi zakona) ali nujni dediči z pravico do nujnega deleža,
  • volilojemniki, 
  • ločitveni upniki, 
  • R Slovenija in občina. 

 

Ločitveni upnik je zapustnikov upnik, ki v roku 3. mesecev po smrti zapustnika prijavi terjatev v zapuščinski postopek in predlaga, da se zapuščina loči od dedičevega premoženja (ločitev zapuščine). Takšen upnik ima položaj stranke v postopku in lahko zahteva plačilo svojih terjatev samo iz zapuščinskega premoženja. Upnik, ki prijavi terjatev a ne predlaga ločitve zapuščine, ni stranka postopka.

Republika Slovenija in občina sta udeleženki postopka le, če je zapustnik prejemal pomoč po predpisih o socialnem varstvu in če vložita zahtevek za omejitev dedovanja. Republika Slovenija je udeleženka postopka tudi v primeru, ko gre za zapuščino brez dedičev.

Kako poteka zapuščinski postopek, od smrtovnice do sklepa o dedovanju?

Ko matičar na upravni enoti sestavi smrtovnico, jo pošlje pristojnemu sodišču, da začne zapuščinski postopek.

Na podlagi podatkov iz smrtovnice sodišče opravi uradne poizvedbe o premoženju zapustnika oz. začne z popisovanjem zapuščine. 

Ko pridobi podatke o zapuščini in dedičih, razpiše zapuščinsko obravnavo oz. narok na katero povabi dediče. Na obravnavo lahko dedič pristopi sam, ali za to pooblasti odvetnika. 

Na narokih sodišče sprejema dedne izjave in ugotavlja: kaj spada v zapuščino, kdo so dediči, ali obstaja oporoka, ali dediči uveljavljajo zahtevke (za izločitev predmetov iz premoženja zapustnika, zapuščine, neveljavnost oporoke, dedno nevrednost ipd.)?

Ko sodišče z obravnavanjem zaključi, izda sklep o dedovanju, ga vroči dedičem in drugim udeležencem. Zoper sklep se lahko dediči pritožijo sami ali po odvetniku, v roku 15. dni. O pritožbi odloča višje sodišče. Sklep o dedovanju je pravnomočen, ko zoper njega ni več možno vložiti pritožbe. 

Dediči sicer pridobijo dediščino z dnem zapustnikove smrti, a se kot dediči lahko izkazujejo šele s pravnomočnim sklepom o dedovanju. Šele z izdajo sklepa o dedovanju bodo lahko posamično razpolagali z dediščino in, npr. dokončno uredili zadeve (npr. zaprli zapustnikov bančni račun, prepisali lastništvo vozil). Vknjižbe prenosa lastninske pravice na podedovanih nepremičninah opravi sodišče po uradni dolžnosti.

Pozneje najdeno premoženje; dodatni sklep o dedovanju

Če se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju najde premoženje, za katerega se ob izdaji sklepa ni vedelo, lahko dediči ali po njihovem pooblastilu odvetnik, vloži predlog za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju. 

Dodatni sklep o dedovanju bo sodišče praviloma izdalo, ne da bi opravilo novo zapuščinsko obravnavo.

Pozneje najdena oporoka, razglasitev in napotitev na pravdo

Če se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju najde oporoka, jo sodišče razglasi in pošlje zapuščinskemu sodišču, obdrži pa njen prepis.

Zapuščinsko sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, temveč obvesti prizadete osebe o razglasitvi oporoke in jih opozori, da lahko uveljavljajo svoje pravice iz oporoke v pravdi.

Novi dedič, napotitev na pravdo

Če po pravnomočnosti sklepa o dedovanju oseba, ki ni sodelovala v zapuščinskem postopku, uveljavlja kakšno pravico do zapuščine kot dedič, zapuščinsko sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, temveč napoti to osebo, da lahko uveljavlja svojo pravico v pravdi.

Trajanje in stroški zapuščinskega postopka, davek na dediščino

Glede na obremenjenost pristojnega okrajnega sodišča in glede na obseg zadeve, trajajo zapuščinski postopki različno dolgo. 

V povprečju trajajo približno 6 mesecev in se zaključijo po prvi zapuščinski obravnavi.

Stroški, ki nastanjajo v zapuščinskem postopku, se nanašajo na:

  • sodno takso, ki jo sodišče odmeri glede na vrednost premoženja in v skladu s določili Zakon o sodnih taksah. Zavezani so jo plačati vsi dediči, sorazmerno z obsegom dednih deležev.
  • stroški odvetniškega zastopanja, ki jih plača stranka oz. pooblastitelj, v skladu s določili Odvetniške tarife,
  • drugi stroški: npr. upravitelja zapuščine in jih prav tako plačajo vsi dediči.

 

V zapuščinskem postopku se sodna taksa odmeri ob koncu postopka, ko sodišče zaključi obravnavo.

Odmera davka na dediščino

Dediči, razen dediči prvega dednega reda, so zavezanci za plačilo davka na dediščino po Zakonu o davku na dediščine in darila. 

Davek odmeri FURS po podatkih, ki jih finančni upravi posreduje sodišče!

Za podrobnejše informacije o zapuščinskem postopku preberite prispevke, ter vprašanja in odgovore v nadaljevanju.

Za rezervacijo termina v zvezi z zastopanjem v zapuščinskem postopku, pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti 

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje
oporoka, preklic oporoke, dedna izjava, odpoved dediščini, predlog za izdajo evropskega potrdila o dedovanju

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

Back to top