Pooblastilo za prodajo nepremičnine - pravne zahteve in postopek

Sklenitev prodajne pogodbe za stanovanje, hišo, zemljišče lahko s posebnim pooblastilom prepustite odvetniku (npr. če se dlje časa nahajate oz. živite v tujini). Odvetnik bo pogodbo sklenil (podpisal) v vašem imenu in za vas račun, v skladu za mandatnih razmerjem in posebnem pooblastilu, z istim pravnim učinkom, kot da bi pogodbo podpisali sami.

Ker pravo pri prometu z nepremičninami posebej izpostavlja varnost pravnega prometa, so za pooblastilo za prodajo nepremičnine predpisane dodatne, tako vsebinske, kot obličnostne zahteve.

Po določilih Zakon o notariatu mora pooblastilo za sklenitev pravnega posla, katerega predmet je nepremičnina, obsegati navedbe:

  • da je odvetnik pooblaščen za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino, ki mora biti označena s podatki iz zemljiške knjige,
  • v pooblastilu mora biti določena vsaj minimalna cena, za katero lahko odvetnik proda nepremičnino,
  • o obveznosti odvetnika, da bo pooblastitelja predhodno seznanjal s posli, ki jih bo sklepal v okviru pooblastila.

 

Podpis pooblastitelja na pooblastilu mora biti notarsko overjen! Če živite ali se dlje časa nahajate v tujini, lahko overitev opravite tudi v tujini (praviloma bo za to pristojen notar). Overjenemu pooblastilu je v tem primeru potrebno predložiti potrdilo o resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in žiga ali pečata na listini pristojnega organa države izvora listine (ti. apostile).

Če se nahajate ali živite v tujini in bi želeli v Sloveniji prodati stanovanje, hišo ali zemljišče s pomočjo odvetnika, lahko storite to s posebnim pooblastilom. Kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in posredoval vam bo ustrezno pooblastilo za prodajo nepremičnine, podpis na katerem lahko overite tudi pri notarju v državi v kateri se nahajate oz. živite. 

Pooblastilo mora biti sestavljeno v slovenskem jeziku ali tudi v tujem jeziku, če mu je priložen overjen prevodu tolmača za slovenski jezik. 

Obvezna priloga pooblastila je tudi ti. apostile - potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in žiga ali pečata na listini. Opravi jo pristojni organ države izvora listine, ki se bo uporabljala v drugi državi in se ne navezuje na vsebino same listine. Potrditev oziroma apostile se na listino odtisne, pripne ali priveže. Apostile lahko izda le pristojni organ države, ki je listino izdala, za uporabo v drugi državi članici haaške Konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih listin z dne 5. 10. 1961.

Back to top